చాలీస్ గైడ్

చిట్కాలు: MediEvil PS4 చాలీస్ స్థానాలు మరియు రివార్డ్‌లు - అన్ని చాలీస్‌లను ఎక్కడ కనుగొనాలి

PS4 కోసం మీరు MediEvilలో చాలీస్‌లను ఎలా పొందగలరు? అన్ని చాలీస్‌లు ఎక్కడ ఉన్నాయి మరియు వాటిని సేకరించడం ద్వారా మీరు ఏమి పొందుతారు? ప్లేస్టేషన్ 4లో MediEvilలో 20 చాలీస్‌లు ఉన్నాయి, ఒకటి

చిట్కాలు: MediEvil PS4 చాలీస్ - అన్ని చాలీస్ స్థానాలు మరియు రివార్డ్‌లు

PS4 కోసం మీరు MediEvilలో చాలీస్‌లను ఎలా పొందగలరు? అన్ని చాలీస్‌లు ఎక్కడ ఉన్నాయి మరియు వాటిని సేకరించడం ద్వారా మీరు ఏమి పొందుతారు? ప్లేస్టేషన్ 4లో MediEvilలో 20 చాలీస్‌లు ఉన్నాయి, ఒకటి